PREVOĐENJE

USLUGA CIJENA
Prijevod sa stranog jezika na hrvatski 130,00 kn
Prijevod s hrvatskog na strani jezik 140,00 kn
Prijevod stručnog teksta na hrvatski 150,00 kn
Prijevod stručnog teksta na strani jezik 170,00 kn
Tekstovi s posebnom tehničkom obradbom (skeniranje, rad u Power Pointu, Excelu, rad sa slikama, nacrtima, tablicama...) Prema dogovoru
Žuran prijevod (7-8 kartica /24 h) 35% na ukupnu cijenu prijevoda
Vrlo žuran prijevod (9 kartica/24 h); prijevod vikendom ili blagdanom 60% na ukupnu cijenu prijevoda
Lektura teksta na stranom jeziku 50,00 kn
Prijevod sa stranog jezika s ovjerom sudskog tumača 160,00 kn
Prijevod na strani jezik s ovjerom sudskog tumača 170,00 kn
Konzekutivno prevođenje  Prema dogovoru
Cjenik se odnosi na prijevod jedne kartice teksta.
1 kartica = 1600 znakova.
Najmanja obračunska jedinica pisanog teksta jest 1 kartica.
Za tekstove većeg obima (preko 20 stranica) odobravamo popust od 20%.
Prijevodi se pišu računalom i dostavljaju naručiteljima u jednom primjerku na papiru, telefaksom ili elektroničkom poštom, a po dogovoru i na CD-u. Ukoliko se prijevod dostavlja elektroničkom poštom, plaćanje se vrši na temelju predračuna prije isporuke. Na upit šaljemo ponudu prema poslanom tekstu.
Cijene su izražene u kunama a na cijenu se obračunava PDV od 25%.
Plaćanje se vrši u roku od 15 dana po ispostavljenom računu na žiro račun izvršitelja.